Idretten er fargeblind

av Administrator

”Idretten er fargeblind” – nå kalt Broddprosjektet IFB, startet allerede i 1998. Det var Stavanger kommune som spurte om Brodd kunne starte et prosjekt for å hjelpe innvandrere i vår bydel til å komme sammen med andre gjennom fotballen.

De første årene var arbeider konsentrert bare om innvandrere. Fra 2002 ble målgrupper og målsetting utvidet til å gjelde flere. Dette hadde også sammenheng med tilskuddsordningen av Storbymidler til Stavanger kommune.

Organisering

Kyrre Sandven – klubbens daglige leder har hovedansvaret for prosjektet, og støtter seg til prosjektansatte i Åpen Hall og Fotballfritidsordningen for ytterligere oppfølging.

Målgrupper

Arbeidet vårt følger den overordnede målsetting for Storbyprosjektet

Skape lokal tilhørighet og sosial integrasjon gjennom tilbud om idrett og fysisk aktivitet.

Følgende målgrupper med tilhørende mål skal prioriteres:

A: Inaktive barn (6-12) og ungdom (13-19)

1.1 – få flere barn og ungdom fysisk aktive
1.2 – skape attraktive idretts- og aktivitetstiltak i nærmiljøet
1.3 – øke antall medlemmer i den organiserte idretten

B: Barn og ungdom med problematferd/i risikogrupper

2.1 – utvikle og etablere gode aktivitetstiltak for barn og ungdom med problematferd
2.2 – skape arenaer for deltakelse og medbestemmelse

C: Innvandrere

3.1 – få flere innvandrerbarn og – ungdom med i ordinær idrettsaktivitet
3.2 – utvikle og etablere idretts- og aktivitetstiltak i flerkulturelle miljøer
3.3 – øke deltakelsen fra foreldre til barn og ungdom med innvandrerbakgrunn

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn