Styret, råd og ledelse

av Administrator

Daglig leder:
Kyrre Sandven
Tlf: 920 41 264
brodd@broddfk.no

FFO-leder & utleie klubbhus:
Rune Larsen
Tlf: 950 76 510
ffo@broddfk.no

ffo@brodd-il.no

Styret:

Leder:
Tor Magne Nesvik
Tlf: 911 97 737

tormagne.nesvik@gmail.com

Nestleder:

Martin Tjelta
Tlf: 909 34 619

martin.tjelta@uis.no

Jentefotballansvarlig:

Katrine Helland
Tlf: 911 55 566
katrine@broddfk.no

Styremedlemmer:

Lena Kloven Myklebust

Tlf: 911 12 078

lena_ks@hotmail.com

Thomas Larsen

Tlf: 416 76 676

thomlarsen@msn.com

Anders Lea

Tlf: 402 16 979

lea.anders@gmail.com

Hanne Elise Pollack

Tlf: 986 81 662

hanne.pollack@broddfk.no

Utvalg og råd:

SPORTSLIG UTVALG

Leder:                       Tom Gerhard Ellertsen Strand
Jenter:                      Katrine Helland
Senior & ungdom:   Kyrre Sandven
Barn:                          Martin Risdal
Trenere:                    Rune Larsen & Tom Gerhard Ellertsen Strand

SPONSORUTVALG

Leder:                   Kyrre Sandven
Medlem:                TBA
Medlem:                TBA
Medlem:                TBA

Styret i Brodd Fotball 2024, bak fra venstre: Thomas Larsen, Anders Lea og Tor Magne Nesvik. Foran fra venstre: Hanne Elise Pollack, Katrine Helland, Lena Kloven Myklebust og Martin Tjelta

Fotballstyret og oppgaver Brodd Fotball Stavanger
Brodd Fotball er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom NFF Rogaland. Styret skal ha møte ca. 1 gang pr. mnd., og skal minst gjennomgå følgende saker på hvert møte:
 Protokoll fra sist møte
 Økonomi
 Rapport fra seksjonene, daglig leder og sportslig leder
 Planlegge den nærmeste fremtid
 Nye saker I tillegg har styret ansvaret for å utarbeide/videreutvikle strategi og handlingsplaner og jobbe med disse kontinuerlig.

Styret kan bestemme sammensetning av styret, men det må minimum bestå av:
1 Leder
2 Nestleder
3 Sportslig leder
4 Økonomileder
5 Sekretær

Styreleders oppgaver:
 Fastsette agenda for styremøter og lede møtene
 Overordnet ansvarlig for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer
 Hovedansvarlig for kontakten med NFF
 Klubbens pressekontakt
 Møterett i alle klubbens utvalg og komiteer
 Representere Brodd på eksterne møter/ting
 Utarbeide årsrapport samt avholde årsmøte for IL Brodd Fotball

Nestleders hovedarbeidsoppgaver
 Leders stedfortreder
 Avlaste leder inne leders ansvarsområde
 Representere Brodd på eksterne møter/ting
 Være leder for tildelt utvalg

Sportslig leders hovedarbeidsoppgaver
 Hovedansvarlig for sportslig utvikling, herunder talentutvikling og ferdighetsmerker.
 Lede sportslig utvalg som består av en sportslig ansvarlig i hver seksjon.
 Ansvar for utvelgelse og ansettelse av trenere i de aktuelle seksjoner. Dette gjøres med bistand i fra trenerkoordinator.
 Holde jevnlige møter med trenere i de ulike seksjoner med trenerkoordinator.
 Årlig møte med trenere og ledere sammen med styret/ representant fra styret.

Økonomileders hovedarbeidsoppgaver
 Lede og koordinere økonomiarbeidet
 Koordinere og lede budsjettarbeidet, og sikre gjennomføring i tråd med styrevedtak og årsmøtevedtak
 Godkjenne utgifter fra daglig leder.
 Rapportere økonomisk status på styremøtene, og foreslå tiltak om regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjett

Sekretærens hovedarbeidsoppgaver
 Referere styremøtene og føre protokoll
 Ajourføre” Klubbhåndboken”, samt gjøre denne tilgjengelig for styret/tillitsvalgte.

Andre stillingsinstrukser:

Stillingsinstruks Politiattestansvarlig

Sørge for at samtlige personer med verv enten som trener eller andre tillitsverv rundt barn og ungdom har levert politiattest.
Hvert halvår høst/vår sende rapport på utgåtte politiattester.
Sørge for en oversiktlig og oppdatert liste over alle personer med verv og deretter om politiattest er levert og når den utløper.

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn